Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση και Επενδύσεις

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και η κατανόηση του τρόπου χρηματοδότησης των  ναυτιλιακών επιχειρήσεων με έμφαση στη διαμόρφωση άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης. Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται μορφές χρηματοδότησης  μέσω ιδίων και ξένων κεφαλαίων.  Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διαδικασία έκδοσης και τιμολόγησης ομολόγων. Αναλύονται οι διαφορές μεταξύ των ναυτιλιακών ομολόγων και ναυτιλιακών δανείων. Εξετάζεται η δομημένη χρηματοδότηση με έμφαση στην  λύση της χρηματοοικονομικής μίσθωσης.  Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται ειδικές περιπτώσεις, όπως τα ομόλογα υψηλής απόδοσης/υψηλού κινδύνου, η τιτλοποίηση, οι προθεσμιακές συμβάσεις (forward freight agreements, FFAs). 

Περιεχόμενα

  • Κίνδυνος στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων στην ναυτιλία.
  • Ο ρόλος της κεφαλαιαγοράς (πρωτογενή αγορά και δευτερογενή αγορά).
  • Τραπεζική δανειοδότηση και κοινοπρακτικά δάνεια.
  • Χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων (δημόσιες προσφορές, ιδιωτικές τοποθετήσεις).
  • Ομολογιακά δάνεια και έκδοση ομολόγων υψηλής απόδοσης/υψηλού κινδύνου.
  • Τιτλοποίηση ως μορφή χρηματοδότησης real asset backed industry.
  • Χρηματοοικονομική μίσθωση
  • Διαχείριση κινδύνου και forward freight agreement (FFAs)