Σε ποιους απευθύνεται

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας» (M.Sc in Finance and Shipping) γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται κυρίως από Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Ναυτιλιακών Σπουδών, Κοινωνικών, Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνολογικών και άλλων συναφών Επιστημών.

 

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε σαράντα (40). Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, σε περίπτωση ισοβαθμίας, μπορεί να επιλέγονται ως υπεράριθμοι όλοι οι ισοβαθμήσαντες σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% των εισακτέων. Στο ΠΜΣ παρέχεται δυνατότητα δωρεάν φοίτησης σε φοιτητές, με εισοδηματικά κριτήρια, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017.