Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή στις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής και της διοικητικής λογιστικής, ως πηγές χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και μέσα για την υποβοήθηση της λήψης επιχειρηματικών εξετάσεων.
Περιεχόμενα
Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται:

  • Οι βασικές λογιστικές αρχές.
  • Οι Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, κλπ)
  • Το λογιστικό κύκλωμα και οι λογιστικές εργασίες στη διάρκεια της χρήσεως.
  • Η παρακολούθηση των λογαριασμών του ενεργητικού, παθητικού, των εσόδων και των εξόδων.
  • Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και της καθαρής της περιουσίας.
  • Η κοστολόγηση των υπηρεσιών και οι προσδιοριστικοί παράγοντες του κόστους.
  • Προϋπολογισμοί και έλεγχος αποκλίσεων
  • Μεταβλητή κοστολόγηση και λήψη αποφάσεων βάσει κόστους.